in

Atinalı Devlet Adamı Ve Şair “SOLON”

Atinalı Devlet Adamı Ve Şair “SOLON”

SOLON (İÖ 630-560). Atinalı bir devlet adamı ve şair olan Solon, kendi adını taşıyan yasaları ile ünlüdür. Solon, Eski Yunan’ın Yedi Bilgesi’nden biri olarak kabul edilir. Yedi Bilge, İÖ 7.-6. yüzyıllarda yaşamış, aralannda Thales, Pittakos gibi bilgelerin bulunduğu, Sokrat öncesi ünlü Yunan filozof­ları ve devlet adamları için kullanılan bir terimdir. Solon’un doğum yeri bilinmemektedir. Or­ta halli soylu bir aileden geldiği, denizaşırı ticaretle uğraştığı sanılmaktadır. İÖ 600 dola­yında Salamis Adası’nı ele geçirmek için Megaralılar’la yapılan savaşın kötü gitmesi Atinalılar’ın cesaretini kırmış ve moralini bozmuştu. Solon Atinalılar’a okuduğu bir şi­irle onları yüreklendirerek savaşın kazanılma­sını sağladı. Savaşın ardından üne kavuşan Solon, daha sonra arkhon (yargıç yönetici) seçilerek eko­nomik, siyasal ve hukuksal reformlar gerçek­leştirdi. Önce çiftçilere, borçlan nedeniyle el konulmuş topraklarını geri verdi ve köleleşti-rilmiş olanları serbest bıraktı. Borçlunun bor­cu karşılığında kendisini rehin göstermesi uygulamasını sona erdirdi. Yeni iş olanakları yaratmak için ticareti ve zanaatları özendirdi. Solon döneminde standartlara uygun, metal Atina parası bastırıldı; yeni ağırlık ve ölçü sistemleri geliştirildi. Bu dönem Atina’nın geliştiği ve zenginleştiği yıllan kapsar. Solon siyasal alanda yaptığı reformlarla soylulann yönetimdeki tekeline son verdi. Dört gelir grubuna ayırdığı yurttaşların siya­sal hak ve yetkilerini, kökenlerine bakmaksı­zın, bu gelir gruplanna göre belirledi. Tüm yurttaşlara, en üst yönetim organı olan ekkle-sia’ya (halk meclisi) katılma hakkı tanıdı. Bu meclisin yasa yapma, kararlar alma, görevlile­ri seçme ve önemli temyiz davalarına bakma gibi yetkileri vardı. Ayrıca, ekklesia’mn onay­layacağı yasa tasarılarını hazırlamakla görevli Dört Yüzler Meclisi’ni de kuran Solon, en üst üç gelir grubundan yurttaşlara bu mecliste birer yıl görev hakkı tamdı. Yüksek yönetici­ler ise yalnızca üst iki gruptan seçilebiliyordu. Böylece Atina’da daha sonra gelişen demok­rasinin temelleri Solon döneminde atıldı. Solon yaptığı düzenlemelerle tüm yurttaşla­ra yasalar önünde eşitlik sağladı. O dönemde yürürlükte olan ve hemen her suça ölüm cezası öngören katı Drakon Yasalan’nı göz­den geçirerek yumuşattı ve hukuk sistemini daha insancıl bir yapıya kavuşturdu. Yurttaş­lara, yöneticilerin kararlanna karşı mahke­meye başvurma ve dava açma hakkını tanıdı. Bazı değişiklikler geçirmesine karşın, Solon Yasaları çok uzun bir süre Atina’nın hukuksal yapısının temelini oluşturdu. 100 yıl süreyle geçerli olmasına karar veri­len bu yasalar, herkesin görebileceği bir biçimde, döner ahşap tabletler üzerine yazıldı. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra, yasaların uy­gulanması sırasında müdahale etmek istemeyen Solon kendi isteğiyle, 10 yıl süren bir geziye çıktı. Döndüğünde Atina’nın siyasal ortamı çok karışıktı. Soylulardan Pisistratus’un tiran olmak için çaba harcadığım gören Solon, Atinalılar’ı uyarmaya çalıştıysa da sözünü dinletemedi. Ama İÖ 560’ta Pisistratus tiran olunca haklılığı ortaya çıktı. Devlet adamlığının yanı sıra Atina’nın ilk şairi de olan Solon, şiirleriyle halkı bilinçlen­dirmeye çalıştı. Toplumda düzenin bütün yurttaşların yasaların üstünlüğüne inanmasıy-la sağlanabileceğini, kargaşaya açgözlülüğün ve adaletsizliğin neden olduğunu savundu.” ”

Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Vücudun Temel İşleyişlerinden “Sindirim Sistemi”